Co znamená garanční fond a fond zábrany škod od ČKP?

24.08.2022

Pojišťovnictví není zas tak jednoduchý pojem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Klienti většinou vidí jen část ze skrytého světa. Dnes si připomeneme, k čemu je určen garanční fond a nově odtajníme, co znamená pojem fond zábrany škod.

Již víme, že ČKP, tedy Česká kancelář pojistitelů, provozuje garanční fond. Ten slouží pro potřeby vyplacení odškodnění poškozeným osobám, kdy ale viník není znám, protože například z místa nehody ujel. Hradí se z garančního fondu jen případy, kdy dojde k újmě na zdraví. Pro uplatnění současné náhrady škody např. na vozidle musí být naplněna podmínka, že způsobená újma na zdraví bude mít povahu závažné újmy na zdraví (například úmrtí nebo těžká újma na zdraví. a podobně).

V takových případech je existence garančního fondu určeného pro nároky takových poškozených nepochybně smysluplným instrumentem. Prostředky pro plnění z garančního fondu jsou tvořeny například z vymožených peněz pojistných událostí nepojištěných řidičů, z příspěvků nepojištěných, z hraničního pojištění nebo z příspěvků samotných pojišťoven.

Existuje ale také další fond, kterému se říká fond zábrany škod. Tento fond může existovat díky příspěvkům pojišťoven, jejichž podmínky a výši stanovuje zákon č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vybrané peníze slouží na financování vybavení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších projektů, které mají pomáhat bránit škodám vznikající provozem vozidel na českých silnicích.

Takže, každý majitel vozidla, který zaplatí povinné ručení, je přispěvatelem do tohoto fondu, neboť pojišťovny do něj z pojistného povinného ručení čtvrtletně odvádí částku ve výši 3 %. Fond spravuje Česká kancelář pojistitelů. Peníze jsou tak určeny pro hasiče, dobrovolné hasiče, policii a samozřejmě záchrannou službu.

Dají se jimi financovat i různé projekty, které slouží ke zvýšení bezpečnosti na silnicích nebo jiné dopravně preventivní projekty. Finance putují i do provozu operačních a informačních středisek IZS.