Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

05.11.2019

Vzorový záznam o nehodě by měl v autě vozit každý řidič. Povinný sice není, usnadní ale záznam o okolnostech havárie. Víte však, jak jej správně vyplnit?

Dopravní nehoda je zážitek, kterému by se každý řidič nejraději vyhnul. Někdy se ale takové situaci bohužel nevyhneme a nezbude nám nic jiného, než si s ní poradit. Pokud se jedná jen o malý "ťukanec," po zabezpečení místa nehody (sepnutím výstražných světel a umístěným výstražného trojúhelníku), ošetření případných lehkých zranění a obhlédnutí škod nezbývá než jiného, než sepsat záznam o dopravní nehodě. Víte, jak na to? Pojďme si shrnout veškeré nezbytnosti.

Záznam o nehodě vyplňujeme u dopravních nehod, ke kterým dle zákona o provozu o pozemních komunikacích (361/2000 Sb.) nevoláme Policii ČR. Tu je dnes k havárii nutné přivolat v případě, že během ní dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně přepravovaných věcí), že je během ní zraněna nebo usmrcena osoba a nebo když dojde k jakémukoliv poškození majetku třetí osoby (zaparkované vozidlo, sloup veřejného osvětlení apod.).

Policii pak k nehodě zavolejte i v případě, kdy nejste sami schopni obnovit plynulost provozu. A také samozřejmě pokud některý z účastníků odmítne sepsat záznam o nehodě. Sama policie pak doporučuje zavolat ji k nehodě i v případě, že se nedohodnete s účastníky na vině. Povinné to však není, vinu v takovém případě posoudí pojišťovny účastníků.

Kde záznam o dopravní nehodě sehnat?

Vzorový záznam o dopravní nehodě dostanete od své pojišťovny při uzavření pojištění vozidla. Získat lze i na pobočkách pojišťovny, případně ho můžete stáhnout přes internet. Na svých stránkách má záznam o dopravní nehodě třeba Česká asociace pojišťoven. V případě stažení z internetu ale nedostanete samopropisovací formulář, u něhož se vyplněná data okopírují i na další dvě stránky (kopie pro pojišťovnu, pro sebe, pro druhého účastníka).

Je záznam o dopravní nehodě povinný?

Formulář by měl každý řidič vozit s sebou ve vozidle, a to i při cestách do zahraničí. Záznam o nehodě schválený Comité Européen des Assurances (CEA) platí pro celé Evropě, existují i jeho verze v cizím jazyce. Povinný tento záznam není, český zákon o provozu o pozemních komunikacích pouze konkrétně vyžaduje sepsat účastníky podepsaný záznam obsahující identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků, který musejí neprodleně předat pojistiteli.

Teoreticky je tak možné záznam o nehodě napsat na libovolný papír, klidně i od svačiny, vzorový formulář je však přehlednější, navíc díky němu účastníci nehody budou přesně vědět, jaké informace o nehodě uvést. V zahraničí pak pomůže, že je ve všech státech EU stejný, s odpovídajícími kolonkami, a tak mu dobře porozumíte, i když zrovna neumíte daným jazykem.

Co vyplnit v záznamu o dopravní nehodě?

Teď už se však pojďme podívat na samotný vzorový formulář a vysvětlit si, co do jaké kolonky vyplnit:

Datum

Do této kolonky vyplňte datum a čas nehody co nejpřesnějším způsobem. Ideálně tak třeba 11. prosince 2017, 12:15.

Místo

Sem uveďte místo, kde se nehoda stala. Opět co nejpodrobněji, ve městech tedy jméno ulice i číslo domu, před kterým se nehoda udála, mimo ně číslo a kilometr silnice, kde došlo k havárii. Ten zjistíte pomocí kilometrovníku, který se nachází podél dálnic a silnic vyšších tříd. Klidně ale stačí i obecnější popis typu: dálnice D1, směr Praha, u odpočívadla Devět křížů.

Zranění/Věcná škoda na jiných vozidlech

Do těchto kolonek zaškrtněte, zda byl někdo při nehodě zraněn nebo zda při ní vznikla škoda na jiných vozidlech či předmětech (pouliční lampa). Připomeňme však, že k takové nehodě musí být zavolána Policie ČR.

Svědci

Sem vypište co nejpodrobněji údaje o svědcích dopravní nehody. Uveďte jejich jméno, adresu trvalého bydliště a kontakt (telefon či email). Spolujezdce klidně označte podtržením. Svědci se budou hodit především v případě, že účastníci popisují průběh nehody jiným způsobem.

Pojištěný/Pojistník (u vozidla A i u vozidla B)

V této kolonce uveďte celé jméno a adresu trvalého bydliště majitelů každého z vozů, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení (A pro první vůz, B pro druhý). Vypište opět i kontaktní telefon.

Vozidlo

Sem vypište tovární značku a typ aut. Pokud je neznáte, tyto údaje najdete v osvědčení o registraci vozidla, tzv. "malém techničáku". Stát registrace bude ČR, nejde-li o cizince. Kolonka Přípojné vozidlo se vyplňuje pouze v případě, táhl-li někdo při nehodě za vozidlem přívěsný vozík.

Pojistitel

V této kolonce vyplňte název pojišťoven, u níž má každý z účastníků uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. povinné ručení), ideálně i s adresou pobočky. Sem vyplňte také číslo pojistky. Najdete ho na dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na "zelené kartě," tedy mezinárodně uznávaném dokladu o zřízení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tu musíte povinně vozit s sebou v autě. Rovněž zaškrtněte, zda má některý z účastníků havarijní pojištění.

Řidič

V těchto kolonkách vyplňte informace o obou řidičích, účastnících nehody, konkrétně jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontaktní údaje (telefon nebo e-mail). Pro získání těchto dat máte právo požadovat po ostatních účastnících prokázání totožnosti, pomocí občanského průkazu a řidičského průkazu. Vyplňte rovněž číslo řidičáků obou řidičů, včetně časové a skupinové platnosti. U dnešních řidičáků tato data najdete na jejich přední straně. Údaje mohou být odlišné než v kolonce Pojištěný/Pojistník, třeba v případě, že vozidlo v době nehody řídila manželka majitele.

Označte body vzájemného střetu

Pomocí šipky přesně vyznačte na vyobrazených nákresech místo střetu, tedy jak se vozidla střetla. Konkrétně při nárazu zboku (typické pro nedání přednosti v jízdě) bude na jednom obrázku šipka na přídi vozu, zatímco u druhého z boku.

Viditelná poškození

V této kolonce stručně vyplňte poškození zúčastněných vozidel (prvního v kolonce A, druhého v kolonce B). Konkrétně třeba poškozený zadní nárazník, rozbité koncové levé světlo, rozbité zadní sklo.

Okolnosti nehody

K upřesnění nákresu nehody (vizte dále) označte křížkem okolnosti nehody, u vybraných políček (parkovalo/stálo) pak nehodící se škrtněte. Tímto způsobem tak vyplníte, zda některé ze zúčastněných vozidel při nehodě parkovalo, nebo stálo, zda vyjíždělo z kruhového objezdu, nebo zda předjíždělo či odbočovalo. Nezapomeňte pak do příslušného čtverečku napsat, kolik políček jste u každého z účastníků označili.

Nákres

Do určeného prostoru nakreslete co nejpřesněji podle výše zmíněných okolností průběh nehody. Pokuste se jasně načrtnout silnici, kde se událost stala, šipkami vyznačte směr jízdy vozidel a jejich postavení v době střetu. Do plánku napište i čísla silnice nebo jména ulic, dopište nebo dokreslete dopravní značky či semafory, případně vyznačte hlavní/vedlejší ulici.

Poznámky

Do této kolonky vypište vše, co považujete důležité pro řešení nehody. Lze sem dopsat i poškození vozidel, která se nevešla do kolonky Poškození, případně adresu místa, kde si pojišťovací znalec může prohlédnout poškozený vůz. Formulář lze případně potřeby doplnit o přílohu s podrobnějším vylíčením nehody, případně fotografiemi z místa nehody. Příloha však ve formuláři musí být zmíněna (právě v poznámkách), musí být datována a stvrzena podpisy obou řidičů.

Podpis

V závěrečné kolonce se oba z řidičů podepíšou. Podpis dokumentu přitom neznamená uznání odpovědnosti, ale pouze potvrzení identity a okolností k urychlení procesu

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Bezpodmínečnou nutností při vyplňování záznamu o dopravní nehodě je psát čitelně. Pokud pak nepoužíváte formulář stažený z internetu, ale ten propisovací, myslete na to, aby se vepsaná data skutečně zkopírovala i na další stránky. Pište tedy výrazně, ideálně za použití kuličkového pera. Při vyplňování dat si přitom můžete vyžádat řidičský a občanský průkaz druhého účastníka, a to pro jeho identifikaci.

Pokud mají vzorový formulář oba účastníci, je jedno, čí se použije a kdo jej vyplní. Pro dvě zúčastněná vozidla tak stačí jedna sada formuláře, pro tři už potřebujete druhou sadu. Důležité je, aby účastníci měli svoji kopii, aby předešli případným pozdějším sporům. Pokud to z nějakého důvodu nelze, měl by záznam o nehodě zůstat poškozenému, aby jím mohl prokázat svůj nárok na náhradu škody.

Při vyplňování je pak nutné dbát na to, aby nedošlo k záměně údajů. Typicky jde o ty uváděné zvlášť, tedy vozidlo A, řidič A apod. V každém případě však platí, že po vyplnění, podepsání a oddělení kopií se už do formuláře nesmí nic dopisovat, nebo na údajích něco měnit. Záznam následně bezodkladně pošlete na pojišťovnu.

A to je tak vše, co k vyplnění záznamu o nehodě potřebujete vědět. Pokud by však ani tento podrobný návod nestačil, nevěšte hlavu. Jednotlivé pojišťovny mají svoji klientskou asistenční linku, na které vám dokážou v případě potřeby poradit.