Kdo zaplatí škody při dopravní nehodě v případě nepojištěných řidičů?

6. 9. 2023
Kdo zaplatí škody při dopravní nehodě v případě nepojištěných řidičů?

V ideálním světě funguje svět podle pravidel, která nikdo nechce obcházet. V reálném světě ale, jak se zdá, toto zcela neplatí. Pokud totiž nemáte řádně sjednáno povinné ručení (a takové případy se stávají) a zaviníte dopravní nehodu, může být pozdě si něco vyčítat, až budete nuceni zaplatit nebo splácet dluh České kanceláři pojistitelů.

Autopojištěnínám pomáhá nahradit škodu, v případech havarijního pojištění, kdy dojde k poškození nebo odcizení vozidla. Pro případy, kdy já zaviním dopravní nehodu, tedy kdy způsobím provozem svého vozidla někomu újmu na zdraví nebo poškodím majetek třetích stran, nabízí pojišťovnypovinné ručenía pokud chci provozovat své vozidlo, mám zákonnou povinnost si ho uzavřít.

Pokud ho všakuzavřené nemám, mohu očekávat vážné finanční potíže. Zákon o povinném ručení totiž na tyto situace pamatuje a chrání především poškozené.

Jak tedy funguje systém odškodňování škod způsobených nepojištěnými vozidly?

Zjednodušeně řečeno jde o poměrně jednoduchý, důmyslný a relativně spravedlivý systém Garančního fondu, který spravuje ČKP (Česká kancelář pojistitelů). Z něho je v zákonem vymezených případech pojistná událost poškozeným uhrazena a následně vymáhána regresem po osobě, která je povinna uhradit újmu způsobenou provozem nepojištěného vozidla.

Pozor,netýká se např. případů, kdy je vaše vozidlo poškozeno nezjištěným vozidlem. Takže např. typické poškození vozidla na parkovišti před hypermarketem, kdy viník z místa ujede, vám nikdo neuhradí. Pro tyto případy se sjednává havarijní nebo doplňková připojištění, které pojišťovny v různých modifikacích nabízejí.

A kdo je přispěvatelem finančních prostředků do Garančního fondu?

Jedná se o příspěvky z několika zdrojů.

Jednak je to pojistné vybrané z hraničního pojištění povinného ručení. Vybírá se při přejezdu hranic v Česku od cizozemských řidičů, kteří nejsou účastni v systému tzv. zelené karty (např. mimo EU). Dalším zdrojem jsou již zmíněné regresní nároky ČKP na náhrady vyplacených škod způsobených nepojištěnými vozidly nebo případy, kdy se šetřením zjistí, že povinná k úhradě byla ve skutečnosti nějaká pojišťovna, byť částečně (např. při střetu více vozidel).

Posledním významným a spravedlivým přispěvatelem jsou právěpříspěvky nepojištěných vlastníků. ČKP vede mj. databázi všech pojištěných vozidel, která je nepřetržitě porovnávána s registry vozidel v gesci Ministerstva dopravy. Porovnáním obou databází vzniká množina vlastníků nepojištěných vozidel, která je ze strany ČKP obesílána s požadavkem o uhrazení příspěvku nepojištěných, pokud samozřejmě dotazovaný neprokáže, že pojištěn je.

Ročně ČKP rozešle statisíce takových výzev. Výše příspěvku nepojištěných se počítá dle sazebníku, a to za každý den nepojištění auta – je tak možné, že s osobním autem zaplatíte za pár měsíců i pár tisíc korun. Sazebník je přístupný na webových stránkách ČPK, kde si každý snadno může spočítat, na kolik ho nepojištění vyjde.

A ještě pozor na pokuty!

Kromě příspěvků do Garančního fondu ještě nesmíme zapomenout napokuty za přestupky spojené s provozem nepojištěných vozidel. Když nepředložíte platnou zelenou kartu, můžete na místě dostat od policisty pokutu až do výše 1500 korun. A pokud následně správnímu orgánu neprokážete, že vozidlo pojištěno bylo, můžete ve správním řízení dostat pokutu od 5 až 40 tisíc korun! Takže notoričtí neplatiči ještě přispějí i na účet státní kasy.

Sečteno a podtrženo, jezdit bez povinného ručení se v žádném případě nevyplatí

Šetřit na povinném ručení můžete tím, že dáte SPZ do depozitu nebo využijete produktůsezónního pojištění u některých pojišťoven. Pokud se rozhodnete riskovat a jezdit bez povinného ručení, pak se vystavujete:

  1. pokutě od policie ve výši 1500 korun na místě + sankci od 5 do 40 tisíc korun správnímu orgánu,
  2. příspěvku nepojištěných od ČKP za každý den, v řádech měsíců to mohou být i desetitisíce korun,
  3. a pokud navíc způsobíte nehodu, pak můžete počítat s regresem od ČKP, která od vás bude vymáhat částku ve výši jedné třetiny toho, co plnila poškozenému, a to až do výše 300 tisíc korun,
  4. a kdyby však došlo při té nehodě navíc ke zranění osob s trvalými následky, kde by náklady odškodnění, včetně ušlého zisku přesáhly limit ve výši 35 mil. korun, což je zákonem stanovený limit odškodnění pro ČKP, mohli byste v tomto zvlášť nepříjemném případě čelit občanskoprávní žalobě o příslušný nadměrek ze strany poškozených.